Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Sách nói về Đảng lãnh đạo đổi mới thông tin đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2000 và tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập Quốc tế (2000 – 2010). Kết quả và một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại (1991 – 2010).

Mô tả: Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại 1991 – 2010: sách chuyên khảo / Nguyễn Chí Thảo. – Hà Nội  chính trị Quốc gia, 2012. – 195 tr. ; 21 cm. – 324.2597075/Th108.

Số tìm sách trên kệ: 324.2597075/Th108

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.