Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Step by step TOEIC Bridge: Reading 3A to help beginning and intermediate develop our listening, grammar, and reading skills.

Mô tả tài liệu:

Step by step TOEIC Bridge®: Reading 3A / Paul Edmunds, Jennifer Janzen, Kristen Sinats: Compass Publishing, 2006.- 124 p., 26 cm

Số phân loại:428.0076/ S827/R3A

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 3

Comments are closed.