Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Văn học Việt Nam

Mô tả tài liệu:

Giang hồ Sài Gòn / Vũ Quang Hùng.- Tái bản lần thứ ba.- Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012.- 173 tr., 21 cm.

Số phân loại: 895.9223008/ H513

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.