Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Tác phẩm tổng hợp các bộ truyện ngắn từng đăng tải Văn nghệ thuộc nhiều thời lỳ khác nhau.

Mô tả tài liệu:

Mầm sống : Bộ các tác phẩm tinh tuyển của văn học Việt Nam qua các thời kỳ / Nhiều tác giả.- Hà Nội: Hội nhà văn, 2008.- 320 tr., 21 cm

Số phân loại: 895.9223008/ M120

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.