Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách cung cấp cho sinh viên ngành kiến trúc các kiến thức cơ bản nhất về quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế xí nghiệp công nghiệp và lập dự án đầu tư xây dựng công nghiệp.

Mô tả tài liệu :

Kiến trúc công nghiệp- Tập 1- Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp / Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 156 tr. ; biểu đồ, biểu bảng, 27 cm.

                                               Số phân loại: 690.5/T103/T.1

                                               Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.