Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Tư, 2016

                                                               Tóm tắt: Nội dung sách trình bày cấu trúc hoá học và cấu trúc không gian ba chiều của các đại phân tử sinh [...]

Read Full Post »

                                                Tóm tắt: Sách cung cấp khái quát thông tin toàn bộ nền giáo dục Việt Nam thời Pháp cai trị, tác động của nó về các mặt chính trị, kinh tế, [...]

Read Full Post »

                                               Tóm tắt: Sách giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Tia Portal và PLCSIM. Bên cạnh đó, sách có hướng dẫn lập trình với 10 bài tập và hướng dẫn cách tạo [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình cung cấp những khái niệm cơ bản trong di truyền quần thể, những quá trình di truyền tiến hoá xảy ra bên trong quần thể và dưới tác động của các yếu tố bên ngoài, đồng thời đề cập đến những ảnh hưởng của quá trình này đến sự tồn tại [...]

Read Full Post »

« Newer Posts