Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Hai, 2015

                                                 Tóm tắt: Quyển sách gồm 18 bài trong mỗi bài đều có các bài tập thuộc bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, cuối quyển sách cung cấp một số bài mẫu về kỹ năng đọc, viết và nghe. Quyển sách là hành trang không thể thiếu cho những người có sự [...]

Read Full Post »

                                                           Tóm tắt: Nội dung gồm: luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một  số điều [...]

Read Full Post »

                                                                       Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày những nội dung mới nhất về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; chế độ chính sách với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng ; các quy định về tổ chức hoạt động [...]

Read Full Post »

                                                                 Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết, phát biểu chỉ đạo, trả lời phỏng vấn của một số vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta; nhiều bài viết, hồi ký, bình luận của các nhà ngoại giao lão thành đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, chỉ [...]

Read Full Post »

                                                                 Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày những điểm mới nhất về các luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các hướng dẫn mới nhất (Áp dụng từ ngày 01-01-2016) về bảo hiểm thất nghiệp và chế độ chi trả bảo hiểm. Mô tả: Luật bảo hiểm xã hội và hướng [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »