Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Ba, 2014

Tóm tắt: Quyển sách trình bày các vấn đề xử lý tranh chấp các vụ việc dân sự, giúp người đọc có them vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch dân sự. Mô tả tài liệu: Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu 59 bài phát biểu, bài viết và tham luận trình bày những vấn đề thuộc các lĩnh vực cụ thể của văn hoá, văn học, nghệ thuật. Phân tích, lý giải mối quan hệ giữa kinh tế với phát triển văn hoá. Thực trạng và đề xuất các giải pháp về [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Với “Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao?” Tiến sĩ Amador đã cho độc giả những tình huống cụ thể, những lời khuyên về cách giao tiếp, cách lắng nghe và giải quyết những bế tắc. Mô tả tài liệu: Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao? : Vượt qua bế tắc giành được những gì bạn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập về những vấn đề lý luận và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; thực trạng về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; các quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu những kiến thức chung về tội phạm trong luật hình sự Việt Nam; cấu thành tội phạm, khách thể tội phạm, chủ thế của tội phạm. Mô tả tài liệu: Tội phạm, cấu thành tội phạm : Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »