Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'lịch sử Việt Nam'

Tóm tắt: Bộ sách “Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam” tìm lại các nguồn sử liệu mang tính chất “tục dân” để dưới cách tiếp cận khác, giúp người đọc có thể hiểu lịch sử dân tộc qua một lăng kính mới. Thực ra cách tiếp cận này chưa hẳn đã hoàn toàn ưu việt [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Bộ sách “Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam” tìm lại các nguồn sử liệu mang tính chất “tục dân” để dưới cách tiếp cận khác, giúp người đọc có thể hiểu lịch sử dân tộc qua một lăng kính mới. Thực ra cách tiếp cận này chưa hẳn đã hoàn toàn ưu việt [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Sách dựa trên một số giáo trình cơ bản về lịch sử Việt Nam. Nội  dung quyển sách Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ khi kháng chiến chống pháp đến thắng lợi của cách mạng tháng tám. Mô tả tài [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách góp thêm nguồn tư liệu cho việc dạy và học lịch sử dân tộc.   Nội  dung trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời  nguyên thủy cho đến năm 1858 – khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Mô tả tài liệu: Trắc [...]

Read Full Post »

« Newer Posts